Enfocament relacional i restauratiu, per a una bona convivència

OBJECTIUS

  • Valorar la importància de les relacions i del foment del sentiment de comunitat com a base per a una bona convivència
  • Introduir l’ús dels cercles com part del dia a dia de l’escoleta
  • Conèixer estratègies per prevenir i gestionar els conflictes

CONTINGUTS

  • L’enfocament relacional com a base per a una bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa
  • Educació social i emocional a l’escoleta
  • Prevenció i gestió dels conflictes

METODOLOGIA

El curs constarà de tres sessions presencials. A les dues primeres introduirem de manera participativa els elements bàsics de l’enfocament relacional i restauratiu.
La tercera sessió, al cap de 4 mesos, serà per presentar el treball d’aplicació realitzat per les participants

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

A partir del que farem a les sessions inicials, les participants aniran posant en pràctica diferents intervencions i en plasmaran una per escrit, que presentaran ala darrera sessió.

Viuran un entorn amb una convivència més inclusiva, en la que es valorarà el foment de les relacions i la inclusió de tothom. També aprendran maneres de negociar les seves diferències a través de la paraula. També mirarem de que això afecti de manera positiva a les relacions entre el professorat i amb les famílies

PONENT:

M.Àngels Vaquero Mas. Mestra d’ Educació Infantil i terapeuta Gestalt. Ha cursat diferents formacions relacionades amb la convivència i l’educació emocional.
Ha col.laborat amb Convivèxit en l’elaboració del llibre “En tots els sentits” dins el programa d’educació afectivo i sexual en l’àmbit educatiu.
Actualment és coordinadora de mediació al centre CEIP Urbanitzacions de Llucmajor i membre de l’associació de justícia i pràctica restaurativa de les Illes Balears.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/
  •