Com iniciar-se en el treball per projectes des de la pràctica

OBJECTIUS

 • Iniciar-se en els projectes
 • Conèixer les diferents tipologies de projectes (científics i documentals)
 • Aprendre a planificar un projecte (seqüència d’aprenentatge completa)
 • Aprendre a fer bones preguntes (per tal de guiar una conversa des de les seves aportacions)
 • Avaluar i documentar els projectes.

CONTINGUTS

 • Definició i tipologies de projectes (científics i documentals)
 • Planificació i programació dels projectes (parts dels projectes)
 • Avaluació i documentació dels projectes

METODOLOGIA

A partir dels seus dubtes i necessitats anar organitzant les sessions.Es passarà un qüestionari de coneixements previs per tal d’adaptar-nos a la seva realitat. Creim que 8 hores de ponència són poc si no realitzen ells jornades de reflexió amb el seu cicle, per aquest motiu hem posat crear un classroom on pugui quedar reflectit la seva reflexió sobre els projectes que van fent, dubtes que sorgeixen, necessitats, etc.
Si demanen partir de la pràctica i veure projectes reals, necessitem partir de la reflexió i conèixer en quin moment es troben per a realitzar la justa intervenció que els faci evolucionar professionalment.

 1. Contestem la pregunta de manera individual, què entenem per projectes? quina implicació té en el dia a dia de la teva aula? (Qüestionari online, formulari google) Després del buidatge elaborar una definició de cicle, què entenem per projectes?
  A partir d’una imatge, quines preguntes realitzaries?Aprendre a fer bones preguntes.
 2. Desenvolupem un projecte. Quines activitats plantejaries? Quines fases conformen un projecte? Com es desenvolupa, avalua, i es documenta.
  Partim de projectes realitzats, dubtes, preguntes, seqüència d’aprenentatge, avaluació i documentació.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els alumnes del centre educatiu que puguin rebre una metodologia activa i globalitzada que els ajuda a aprendre. Que els seus mestres emprin els projectes com a manera de fer diari.

PONENT:

Maria del mar Oliver Torres: Mestra d’educació infantil i llicenciada en Psicopedagogia Suficiència investigadora (tesina l’any 2011), 5 anys de docència com a professora associada a la UIB en el grau D’Educació infantil.

Silvia LLompart LLompart: Mestra d’educació infantil i llicenciada en psicopedagogia, Suficiència investigadora (tesina, 2010) UIB i 5 anys de docència com a professora associada a la Universitat de les Illes Balears en el grau d’Educació infantil.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE