Com gestionar i coordinar equips docents i processos d’innovació en temps d’incertesa? Seguiment i acompanyament

OBJECTIUS

 • Delimitar les exigències que els temps VULCAN estableixen en el lideratge en els centres educatius.
 • Identificar com aconseguir que les coses es facin, canviïn, succeeixin en els nostres equips.
 • Establir quins són els elements necessaris per a passar de la col·laboració a la coordinació: A on anem? Quines són les meves responsabilitats?
 • Conèixer per què la nostra gent no fa a vegades el que ha de fer i desenvolupar estratègies d’actuació per a aconseguir que s’impliquin en els processos d’innovació.
 • Concretar quines competències de lideratge són essencials per a gestionar i acompanyar processos i persones: Projecte – planificació – rols – Dominar i transformar els escenaris de treball i les reunions.

CONTINGUTS

 • Lideratge en temps VULCAN.
 • Un context dominat per la incertesa i la crisi.
 • Escenaris híbrids de treball i comunicació.
 • Flexibilitat i rumb: dues coordenades clau en el lideratge.
 • Com aconseguir que les coses es facin, canviïn, succeeixin?

METODOLOGIA

Metodologia activa-participativa, alternant exposició teòrica, comprensió, anàlisi i reflexió del quefer directiu en el centre educatiu. Utilitzarem la plataforma online Meet.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Aquesta formació està programada perquè els equips directius aprenguin a establir eines i mètodes que millorin el lideratge i les relacions d’equip.
Cada directiu haurà de participar de forma activa a totes les sessions i lliurar la proposta de transferència al seu centre que consistirà en posar en pràctica les aportacions de les ponents quant al lideratge d’un equip docent es refereix.
Es farà una creació conjunta d’un banc de recursos amb totes les aportacions dels participants.

Els alumnes del centre educatiu es beneficiaran dels avantatges que suposa tenir un equip de professorat ben liderat i altament cohesionat.

PONENT:

Olga Casanova (Arcix formación) és mestra i llicenciada en Filologia Hispànica. Ha fet classes a educació secundària i batxillerat on ha estat tutora i ocupat també càrrecs de coordinació. També ha estat professora associada al grau de Magisteri de la Universitat Camilo José Cela. Per altra banda, és sòcia fundadora d’Arcixformación on dissenya, coordina, acompanya i desenvolupa experiències formatives. És també autora de vàries obres sobre perfil docent i directiu i model d’escola i de materials per a formació permanent de docents.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE