Classes d’idiomes eficients

OBJECTIUS

  • Desenvolupar classes d’idiomas d’alt impacte.
  • Millorar l’atenció en classe d’idiomes.
  • Millorar la interacció espontània en classe d’idiomes.
  • Programar una classe d’idiomes en funció dels principis d’adquisició d’idiomes.

CONTINGUTS

  • Principis d’adquisició d’idiomes.
  • Estratègies i tàctiques d’input comprensible.
  • ús de descansos cerebrals.
  • Desenvolupar una interacció sostenible amb el grup de classe.

METODOLOGIA

Explicació, demostració, programació d’activitats educatives que apliquin els principis d’adquisició d’idiomes en un context institucionalitzat

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Implementació dels principis d’adquisició d’idiomes en classe. Gestionar diferents nivells d’idiomes en classe. Gestionar els alts i baixos d’atenció a classe

Els alumnes del centre educatiu entendran una conversa de la vida quotidiana. Entendre i respondre a preguntes sobre una història

PONENT:

Hélène Colinet llicenciada en Licence Lettres modernes, Master en didàctiques de llengües, Master en Plurilinguisme / intercultural en polítiques lingüistiques, Master en Professorat, Doctorat Adquisició d’idiomes (En curs -septembre 2020)

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE