Celebrant el benestar emocional

OBJECTIUS

  • Cohesionar el grup.
  • Augmentar l’autoestima i autoconfiança.
  • Guanyar regulació emocional.
  • Promoure el benestar emocional.

CONTINGUTS

  • Autoconsciència.
  • Despertar de les emocions agradables
  • Treballant la gratitud

METODOLOGIA

Metodologia learning by doing. El curs es realitza a través de múltiples dinàmiques i exercicis pràctics.

PONENT:

Lina Beltrán, llicenciada en Psicologia i Counselling per Richmond University, Londres. Postgrau en Coaching. Practitioner en PNL per Institut Potencial Humà. Màster en Psicopatologia i Salut. Màster en Trastorns de la conducta alimentària. Cofundadora de Coaching Project Mallorca.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE