Taller de seguiment en el procés de la lectoescriptura a 5è EI (ComunicaLab)

OBJECTIUS

  • Aprende a observar el moment evolutiu en el procés de la lectoescriptura.
  • Valorar l’aprenentatge en la lectoescriptura dels alumnes.
  • Saber com distribuir l’aula d’una manera favorable a un entorn agradable d’aprenentatge.

CONTINGUTS

  • El procés de lectoescriptura a l’etapa d’infantil.
  • Valoració de l’aprenentatge de la lectoescriptura amb el material ComunicaLab.

METODOLOGIA

Una metodologia vivencial participativa i dinàmica. Oberta, dinàmiques individuals i grupals.

PONENT:

Marina Cabot Prats:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès. Màster de Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys als col·legis diocesans.

Maria Àngels Nievas Morcillo:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès i PT. Màster de Intel:ligències Múltiples i Treball Cooperatiu. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys com a mestra La Inmaculada i 2 anys a AIXA.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE