Avaluar per aprendre

Ponent

Neus Sanmartí és Doctora en Ciències Químiques i catedràtica honorària de Didàctica de les Ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzada en temes relacionats amb el desenvolupament curricular per a l’aprenentatge de les ciències, l’avaluació i l’educació ambiental.

Ha estat professora en els nivells de primària i de secundària, i en la formació de professorat de les dues etapes a la universitat. Directora de l’ICE de la UAB 2002-2008. Col·labora amb diferents centres en programes de formació permanent.

Ha escrit més de 100 articles i llibres. En relació al tema de l’avaluació cal destacar els llibres Evaluar para aprender: 10 ideas clave de l’editorial Graó (2007), i Avaluar i aprendre: un únic procés de l’editorial Octaedro(2019). Premi de Pedagogia Rosa Sensat 2002 i Creu Sant Jordi 2009.

Objectius

  • Replantejar el concepte d’avaluació i la seva pràctica.
  • Caracteritzar l’avaluació que té com a finalitat l’aprenentatge de tots els alumnes.
  • Analitzar pràctiques que promouen l’autoavaluació de l’alumnat i crear-ne de noves.
  • Promoure el plantejament de ‘camins’ per revisar l’avaluació que s’aplica a cada centre.

Continguts

  • Condicions per a una avaluació útil per ensenyar i per aprendre i gratificant.
  • Estratègies per compartir els objectius i els criteris d’avaluació amb l’alumnat i per ajudar-los a anticipar i planificar.
  • Estratègies per aconseguir que l’autoavaluació i la coavaluació siguin útils per aprendre.
  • Orientacions per a la presa de decisions amb finalitat qualificadora i la comunicació amb les famílies

Metodologia

Es combinarà el plantejament d’idees i la mostra d’exemples aplicats a diferents escoles, amb activitats en les que els assistents hauran ‘d’experimentar’ què comporta aplicar-les.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Formulari d’inscripció