Avaluar, molt més que posar notes

OBJECTIUS

 • Reconèixer l’avaluació com una part del procés d’aprenentatge.
 • Diferenciar l’avaluació més enllà del fet de posar notes en el marc d’un aprenentatge competencial.
 • Planificar el feedback per promoure l’autoregulació.
 • Diferenciar i aplicar el feedback del docent, el dels companys i l’auto-feedback.
 • Començar a aplicar estratègies per una avaluació formadora i formativa.

CONTINGUTS

 • Avaluar per aprendre: un procès ètic.
 • Què implica avaluar competències.
 • Feedback: factors que intervenen.
 • Autoavaluació / cooavaluació / autoavaluació.
 • Estratègies d’avaluació formativa.

METODOLOGIA

Convinarem les explicacions del ponent amb actvitats en petit grup i actvitats individuals, pewr tal de poder aplicar el que es treballa en de cada una de les aules.

PONENT:

Pere Vilaseca i Canaleta. Mestre, actualment jubilat. Antic coordinador pedagògic de les escoles de l’Escola Pia de Catalunya. Formador de fomadors. Membre del grup Avaluar X Aprendre de Rosa Sensat.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE