Avaluació dels projectes dins l’aula. Seguiment.

OBJECTIUS

  • Comprovar que el disseny dels projectes de comprensió i cadascuna de les seves parts són adequades al curs educatiu, continguts i objectius proposats.
  • Revisar l’aplicació dels projectes de comprensió a cadascun dels cursos i les seves possibles implicacions.
  • Examinar el funcionament del treball cooperatiu durant la posada en marxa dels projectes de comprensió.
  • Controlar la inclusió de les intel.ligències múltiples dins el disseny de cadascun dels projectes.

CONTINGUTS

  • Revisió de projectes de comprensió.
  • Eines per avaluar.
  • Les intel.ligències múltiples.

METODOLOGIA

• Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
• Dinàmica de grups per a la creació de projectes durant el curs.
• Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Projectes de comprensió que incloguin intel.ligències múltiples i treball cooperatiu.

Els alumnes del centre educatiu realitzaran projectes de comprensió basats amb uns objectius i continguts corresponents amb el seu nivell educatiu.

PONENT:

Almudena Meroño Angulo: Diplomada Educación Infantil i Primària, Tècnic en Disseny gràfic
Més de 16 anys d’experiènia com a tutora a les aules d’infantil i primària i 13 com a coordinadora a les dues etapes. Actualment directora de la LLar d’infants Manyanet i ccoordinadora d’innovació Pedagògica al Pare Manyanet de Les Corts. Formadora de professors de la pròpia escola i altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE