Creació i edició de vídeos

OBJECTIUS

 • Utilitzar el vídeo com a recurs educatiu
 • Crear contingut curricular en format audiovisual i publicar-ho.
 • Pujar les creacions als nigul per poder-les facilitar als alumnes.
 • Utilitzar programari per fer el contingut interactiu i adaptat a les necessitats de l’alumnat.
 • Conièixer programari complementari per editar o millorar les sessions audiovisuals.

CONTINGUTS

 • Enregistrar la pantalla i/o càmera web
 • Creació de videotutorials
 • Crear un canal de Youtube
 • Pujar un vídeo públic, privat o ocult
 • Potenciar el vídeo amb elements interactius i personalitzats mitjançant Edpuzzle

METODOLOGIA

Durant totes les sessions s’emprarà una metodologia activa i vicencial amb la pràctica de tots els continguts del curs. Es mostrarà molts exemples pràctics d’activitats, tasques, projecte de diferents matèries o àmbits de secundària. Es lliurarà tot el material presentat al curs

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants a partir dels materials del curs i les activitats, aprendran a manejar les eines que es proposen per a poder traslladar-les a la seva pràctica docent, tant amb el seu alumnat com en funcions de coordinació amb la resta del claustre del seu centre.

Els alumnes del centre educatiu milloraran la seva competència digital, aprofitaran recursos personalitzats creats pels seus docents i que podran adoptar al seu ritme d’aprenentatge i podran disposar de materials audiovisuals tant en el centre escolar com a casa.

PONENT:

Juan Carlos Campos Palazón

Graduat en Enginyeria Informàtica i Màster en programari lliure. Actualment és professor de TIC a 1r de batxillerat i tutor del CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes al centre Sant Josep Obrer. A més, és un dels pocs Google for Education Certified Trainer que hi ha a les Illes Balears.. També ha estat professor tutor del centre associat de la UNED Illes Balears on realitzà cursos de formació d’informàtica. Experiència en formació: més de 15 anys

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE