Avaluació competencial i nou currículum de la ESO

OBJECTIUS

  • Conèixer, contextualitzar i reflexionar el nou curículum d’ESO (LOMLOE).
  • Veure la compatibilitat dins del marc competencial amb la pràctica d’aula.
  • Partir de l’avaluació competencial per establir el tercer nivell de concreció curricular de cara al proper curs.

CONTINGUTS

  • Bases d’avaluació competencial i formativa / formadora.
  • Les diferents concepcions i parts del curriculum, actual i nou.
  • Acords compatits i treball en equip.

METODOLOGIA

Anàlisis, reflexió i treball pràctic sobre els continguts proposats.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Construcció i/o revisió d’una proposta d’aprenentatge enmarcada en una proposta d’aprenentatge competencial a l’aula.

Els alumnes del centre educatiu posaran en marxa processos útils d’autoavaluació i coavaluació, a partir de diversos organitzadors gràfics i estratègies per ajudar a l’alumnat a regular el procés d’aprenentatge, prendre bones decisions per identificar què ja fa prou bé i com poden vèncer els obstacles que van sorgint.

PONENT:

Miguel Cánovas Martinez: Psicòleg i psicopedagog, de formació. Orientador educatiu i Director pedagògic, de professió. En procés d’aprenentatge continu.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE