Avaluació competencial: concreció a l’aula

OBJECTIUS

  • Reflexió del marc comeptencial a ESO
  • Aconseguir uns instruments i pràctiques a l’aula per a l’avaluació competencial

CONTINGUTS

  • Contextualització de les competències dins de la pràctica docent
  • Anàlisi del currículum des del punt de vista competencial
  • Instruments d’avaluació
  • Tipus d’avaluació
  • Pràctiques d’avaluació

METODOLOGIA

Anàlisis, reflexió i treball pràctic sobre els continguts proposats.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Construcció i/o revisió d’un instrument d’avaluació enmarcat en una proposta d’aprenentatge competencial a l’aula

Els alumnes del centre educatiu a partir de l’autoavaluació i la coavaluació l’alumant serà capaç de prendre consciència del punt on es troba i prendrà decisions que contribueixin a millorar el seu aprenentatge competencial.

PONENT:

Miguel Cánovas Martínez: Psicòleg i psicopedagògic, de formació. Orientador educatiu i Director pedagògic, de professió. En procés d’aprenentatge continu.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE