Avaluació competencial a secundària al Sant Pere

OBJECTIUS

  • Comprendre les tasques competencials.
  • Conèixer l’arbre competencial.
  • Disposar de diferents alternatives per avaluar.

CONTINGUTS

  • Aprenentatges competencials.
  • Nivells competencials.
  • Avaluació de competències.

METODOLOGIA

Aquesta formació constarà de 10 hores distribuïdes en 2 sessions guiades pel ponent on es combinaran aspectes teòrics i pràctics per iniciar als equips docents en l’avaluació competencial.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Aquesta formació està programada perquè el professorat aprengui a avaluar competencialment tant els productes finals com els processos d’aprenentatge dins l’aula. Cada participant haurà de participar de forma activa a totes els sessions presencials i lliurar la proposta de transferència a l’aula que consistirà en posar en pràctica els instruments d’avaluació treballats.

Els alumnes del centre educatiu participaran de forma activa dins l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge a través de les metodologies d’autoavaluació i coavaluació.

PONENT:

Bartomeu Antoni Castell Leal: Llicenciat en filologia catalana. Diplomat en Magisteri. Ha impartit classes a tots els nivells educatius des d’infantil a la universitat de les Illes Balears. Actualment és professor i coordinador del projecte a21 a l’IES Joan Alcover.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE