Aula inclusiva

OBJECTIUS

  • Aprendre a valorar la diversitat a l’aula
  • Dissenyar una estructura de classe inclusiva
  • Conèixer les diferents estratègies inclusives que podem dur a terme a l’aula

CONTINGUTS

  • Estratègies i bones pràctiques inclusives
  • Creació d’agendas diàries inclusives
  • Elaboració i disseny d’instruments d’avaluació

METODOLOGIA

Es combinarà la teoria i la pràctica necessària per poder seguir una estructura de classe completament inclusiva.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació dissenyaran una proposta didàctica basada en l’educació inclusiva i el disseny universal d’aprenentatge.

Els alumnes del centre educatiu podran desplegar millor les seves capacitats intel·lectuals i físiques, així com les habilitats socials, afavorint la integració, la igualtat d’oportunitats i una major acceptació dins la societat.

PONENT:

Alba M. Sabuco Pérez
Docent especialitzada en metodologies actives i inclusives amb més de 15 anys d’experiència en educació primària i secundària tant a Espanya com als Estats Units.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE