Arrelab

OBJECTIUS

  • Aprendre la metodologia del projecte per a la classe de Religió “Arrelab”.
  • Conèixer els materials i continguts.

CONTINGUTS

  • Conèixement els aspectes més rellevants i pràctics per dur a terme una situació d’aprenentatge.
  • Conèixement els aspectes més rellevants i pràctics per dur a terme una sessió.
  • Dur a la pràctica alguna sessió d’Arrelab.

METODOLOGIA

Alternar teoria i pràctica per tal de conèixer el nou projecte.

PONENT:

Víctor Girón (professor de Religió de SJO II)
Rafa Cárdeno (mestre de Religió de SJO I)
Fin Gómez (mestra de Religió de SAA)
Natàlia Vidal (mestra de Religió de SP)

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE