Aprenem per avaluar i avaluam per aprendre

OBJECTIUS

  • 1.Reflexionar sobre el concepte d’avaluació.
  • 2.Entendre l’avaluació formadora com a part del procés d’aprenentatge.
  • 3.Analitzar pràctiques d’avaluació que es duen a terme.
  • 4.Conèixer noves maneres d’avaluar.

CONTINGUTS

  • Condicions que són necessàries per poder dur a terme l’avaluació formadora.
  • Els tres tipus d’avaluació formadora.
  • Estratègies i eines per recollir dades i documentar-les.
  • El feedback. Conversió de l’avaluació en qualificacions i informació a les famílies.

METODOLOGIA

Metodologia activa. Es treballarà la informació necessària mitjançant estructures cooperatives. S’usaran les TIC per tal d’anar preparant materials útils per posar en pràctica l’avaluació formadora.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els alumnes del centre educatiu posaran en pràctica activitats de metacognició, així com diferents tipus d’avaluació: autoavaluació i coavaluació. Utilitzaran el feedback com a part del procés d’aprenentatge. Utilitzaran l’error com a eina de millora, així com altres instruments com rúbriques, dianes, cheklists, bases d’orientació…

PONENT:

Mercedes Jaume Bosch: Diplomada en magisteri i llicenciada en Pedagogia Terapèutica. Mestre de primària, PT i en l’actualitat directora pedagògica de primària del Col·legi Sant Josep Obrer II.


Bartolomé Berrocal Vela: Diplomat en magisteri, especialista en educació física.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE