Àmbits d’aprenentatge a secundària. Grup B

OBJECTIUS

 • Promoure metodologies inclusives que afavoreixin el treball competencial a l’aula inclusiva.
 • Identificar els àmbits per a l’aprenentatge com una proposta competencial que afavoreix la personalització.
 • Realitzar una proposta interdisciplinària per a l’aula inclusiva.

CONTINGUTS

 • El aula inclusiva: metodologías y evaluación competencial.
 • Àmbits per a l’aprenentatge: aclarint conceptes.
 • Àmbits, passem a l’acció: disseny d’una proposta pràctica

METODOLOGIA

Metodologia activa-participativa: Es fomentarà la participació i el treball en equips per al desenvolupament d’una proposta interdisciplinària, alternant exposicions teòriques, la comprensió, l’anàlisi i la reflexió del quefer en un centre educatiu i a les aules, amb el desenvolupament pràctic de propostes.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzessin una proposta de transferència dissenyant una situació d’aprenentatge universal per a l’aula.

Els alumnes del centre educatiu seran capaços de realitzar connexions entre les diferents àrees o matèries.

PONENT:

Coral Elizondo

 • Maestra.
 • Orientadora en un equipo psicopedagógico.
 • Diplomada en DUA por Fellow Group, CAST.
 • Licenciada en Psicología, especialidad Psicología Educacional. UNED.
 • Diploma de Estudios Avanzados. Área de Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Psicología y Aprendizaje.
 • Profesora del Máster de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE