Àmbits per a l’aprenentatge. Una proposta interdisciplinària

OBJECTIUS

  • Construir connexions horizontals.
  • Aprofundir en les aportacions de la psicologia al treball per àmbits.
  • Aprofundir en les aportacions de la pedagogia al treball per àmbits.
  • Integrar els àmbits per a l’aprenentatge en la proposta educativa de l’aula.

CONTINGUTS

  • Àmbits per a l’aprenentatge.
  • Com aprenem? Cultura del pensament.
  • Metodologies per a afavorir les connexions horitzontals.
  • Passem a l’acció: disseny d’una proposta interdisciplinària

METODOLOGIA

Metodologia activa-participativa, alternant exposició teòrica, comprensió, anàlisi i reflexió amb tallers actius.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Ser capaços de posar en pràctica projectes per àmbits de manera interdisciplinar utilitzant metodologies que afavoreixin la cultura de pensament i les connexions horitzontals.

L’alumnat del centre educatiu portarà a terme projectes interdisciplinars utilitzant rutines i destreses de pensament adients per a establir connexions horitzontals entre les diferents matèries que integren els àmbits.

PONENT:

María Del Coral Elizondo Carmona: Diploma en DUA. Fellow Group. CAST. Diploma d’Estudis Avançats. Àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Psicologia i Aprenentatge Universitat de Saragossa. Llicenciada en Psicologia. Especialitat psicologia educacional Universitat Nacional Educació a Distància (*UNED). Diplomada en professorat d’EGB. Especialitat de ciències, pedagogia terapèutica i música Universitat de Saragossa

He treballat com a mestra, orientadora i professora associada en la Universitat de *Zara-gaudeix en el departament de Didàctica i Organització Escolar.

He participat en nombroses participacions com a ponent en cursos, congressos, jornades i simposis, nacionals i internacionals relacionats amb l’educació sobre temes varis: intel·ligències múltiples, altes capacitats, metodologies actives per a la inclusió, personalització de l’aprenentatge, avaluació autèntica, innovar per a incloure, canvi de la meva-rada, centres garants de la inclusió i Disseny Universal per a l’Aprenentatge.

Assessorament pedagògic en centres educatius amb propostes transformadores d’aula diversificada per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE