Altes capacitats a Batxillerat

OBJECTIUS

  • Conèixer les altes capacitats intel·lectuals
  • Aprofundir en les característiques i necessitats que presenta aquest tipus d’alumnat
  • Conèixer les principals mesures d’atenció a la diversitat existents per a aquest alumnat

CONTINGUTS

  • Precisions conceptuals al voltant de les altes capacitats
  • Necessitats personals, socials i educatives de l’alumnat amb talent i/o superdotació
  • El procés d’identificació de l’alumnat amb ACI
  • Alternatives actuals d’intervenció educativa escolar i extraescolar

METODOLOGIA

Exposició teòrica i treball presencial i no presencial (a la pròpia aula) dels asistents.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Preparació d’una sessió de treball adaptada a un/una estudiant amb altes capacitats de la seva materia d’acord amb alguns dels indicadors aportats durant el curs.

Els alumnes del centre educatiu podràn donar al alumnat d’altes capacitats una educació més adaptada a les seves característiques i necessitats.

PONENT:

Dra. Rosabel Rodríguez. Doctora en Psicopedagogia. Llicenciada en Psicologia. Logopeda. Professora titular de Psicologia Educativa en la UIB.
IP del Grup de Recerca en les Altes Capacitats (GIAC).

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE